ĐA TRÍ THÔNG MINH LÀ GÌ?

Năm 1983, tiến sĩ Howard Gardner – một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard- đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind”, trong đó ông công bố các nghiên cứu và lý thuyết của mình về sự đa dạng của trí thông minh (Theory of Multiple Intelligences )

Theo Gardner, trí thông minh được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.
Lý thuyết của Gardner đã chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một vài kiểu thông minh trong 8 loại hình thông minh sau:

  • Trí thông minh về toán học/logic (mathematical/logical)
  • Trí thông minh về ngôn ngữ (verbal/linguistic)
  • Trí thông minh về thị giác/không gian (visual/spatial)
  • Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic)
  • Trí thông minh về âm nhạc/giai điệu (musical/rhythmic)
  • Trí thông minh tương tác (interpersonal)
  • Trí thông minh nội tâm (intrapersonal)
  • Trí thông minh hướng về thiên nhiên (naturalist)